صفرشویی با بخار مزدا3

صفرشویی با بخار مزدا3

صفرشویی با بخار مزدا3

 

 

 

 

 • صفرشویی با بخار نوین تکنیک در مجموعه خدمات خودرویی منطقه تعمیرات فیکس زون.

 

 

 • خدمات مجموعه فیکس زون:

 • صفرشویی با دستگاه مولد بخار
 • صافکاری
 • نقاشی
 • میکانیکی
 • تعویض روغنی
 • باطری سازی
 • جلو بندی سازی
 • شیشه و آینه
 • اگزوز سازی

 

 

 • صفرشویی با بخار نوین تکنیک

دیدگاه ها بسته شده است