گرفتن لرزش بی ام و ایکس تری

رفع عیب مشکل برقی و ایراد مکانیکی مربوط به ولتاژ بی ام و هچنین دیگر آلمانی ها

رفع عیب برقی کلیه موتورهای بی ام و و خودروهای آلمانی با تضمین